ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لت به لت

گویش مازنی

۱کشمکش ۲کنار هم قررا گرفتن دو لنگه ی در یا دو پاره ی چیزی ...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ