ترجمه مقاله

شرکتی

گویش مازنی

نام محلی در اراضی جوربند ناییج نور
ترجمه مقاله