ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرپه شرپه

گویش مازنی

صدایی که هنگام راه رفتن در آب پدید آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ