ترجمه مقاله

سر سره رگ

گویش مازنی

۱تمیز کردن ناقص ته دیک ۲وسیله ای جهت تمیز کردن ته ظروف فلزی ...
ترجمه مقاله