ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیندار

گویش مازنی

۱درختی از خانواده ی افرا با برگ های ریز ۲افرا شیردار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ