ترجمه مقاله

زیفگال کیل

گویش مازنی

مرتعی جنگلی در جنوب شرقی لاشک کجور
ترجمه مقاله