ترجمه مقاله

زلته پلته

گویش مازنی

زاری کردن – تمنا کردن التماس کردن
ترجمه مقاله