ترجمه مقاله

زریجه پر

گویش مازنی

گلی زرد رنگ و خوشبو
ترجمه مقاله