ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رو هدائن

گویش مازنی

۱شخم کردن ۲رو دادن – لوس کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ