ترجمه مقاله

رو بویین

گویش مازنی

رو شدن – برملا شدن
ترجمه مقاله