ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوب

گویش مازنی

ابله – نادان – خرفت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ