ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل خا

گویش مازنی

۱دلخواه – دل پسند ۲معشوق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ