ترجمه مقاله

دروازه وان

گویش مازنی

۱دروازه بان ۲نگهبان دروازه
ترجمه مقاله