ترجمه مقاله

درام دریم

گویش مازنی

از اصوات – آواری دهل و سازهای ضربی – صدایی شبیه تنبک و طبل ...
ترجمه مقاله