ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دبشل

گویش مازنی

۱ژولیده – شلخته ۲خوشه ها و آشغال های ته خرمن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ