ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خونشی

گویش مازنی

خشمگین – عصبانی – عصبی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ