ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوردی

گویش مازنی

کوچک – خردی – کوچکی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ