ترجمه مقاله

جیفال

گویش مازنی

چاکی که در انتهای میلهی دوک نخ ریسی ایجاد می کنند تا نخ را ...
ترجمه مقاله