ترجمه مقاله

تل تل

گویش مازنی

۱تکان تکان ۲حرکات پاندولی و اضافی بدن در حال راه رفتن
ترجمه مقاله