ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلیکه – رون

گویش مازنی

از توابع جلال ازرک جنوبی بابل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ