ترجمه مقاله

تلیون

گویش مازنی

از مراتع لنگای عباس آباد
ترجمه مقاله