ترجمه مقاله

بیک بیک

گویش مازنی

۱از اصوات،(صدای جوجه ی پرندگان در شب) ۲صدای آرام ۳صدای مبهم ...
ترجمه مقاله