ترجمه مقاله

بک – بک

گویش مازنی

۱نق زدن ۲نوعی لجاجت و پافشاری موذیانه در امری،همراه با سخنان ...
ترجمه مقاله