ترجمه مقاله

بوریتن

گویش مازنی

فرار کردن
ترجمه مقاله