ترجمه مقاله

بوجی

گویش مازنی

۱پاک شده ۲سوا شده
ترجمه مقاله