ترجمه مقاله

بوجی بوجی

گویش مازنی

۱جداجدا ۲پافشاری در برگزیدن چیزی
ترجمه مقاله