ترجمه مقاله

بوجین

گویش مازنی

جدا کن – سواکن – دست چین کن
ترجمه مقاله