ترجمه مقاله

بلند مرخا

گویش مازنی

نوعی علف هرز در شالیزار
ترجمه مقاله