ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشستن

گویش مازنی

شستن – در سانسکریت سنا snaa گفته می شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ