ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسیستن

گویش مازنی

فرسودن پارچه در اثر ساییدگی – سوراخ شدن پارچه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ