ترجمه مقاله

بسه

گویش مازنی

درمقام توهین و تحقیر،پاره شو(که کاربرد آن محدود بوده و جنبه ...
ترجمه مقاله