ترجمه مقاله

بسه

گویش مازنی

۱کنایه از خستگی بیش از حد ۲پاره شد
ترجمه مقاله