ترجمه مقاله

بتیش بشیین

گویش مازنی

با عجله و به تاخت رفتن
ترجمه مقاله