ترجمه مقاله

اچه

گویش مازنی

لفظی برای به حرکت در آوردن کودک
ترجمه مقاله