ترجمه مقاله

اچه اچه

گویش مازنی

قدم برداشتن متزلزل و سست کودک
ترجمه مقاله