ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

النه

گویش مازنی

۱دانه های پوچ و اشغال های ته خرمن ۲شلفته
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ