ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اترا

گویش مازنی

۱گیاهی باتلاقی که با آن حصیر بافند ۲سبزی کوهی ۳خرده کاه ...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ