ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اترا چال

گویش مازنی

۱روستایی در گرگان از دهستان استرآباد شمالی گرگان(اترک چال) ...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ