ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

می­رفتید

گویش خلخال

اَسکِستانی: aširân دِروی: ši.rân شالی: ši.rân کَجَلی: me.šš.ey.rân کَرنَقی: še'yrân کَرینی: še'yrân کُلوری: širân گیلَوانی: širân لِردی: šesse.rân
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ