ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشکدان

گویش کرمانشاه

کلهری: kwel̆nân گورانی: kwenalân سنجابی: kwenalân کولیایی: kwenalân زنگنه‌ای: kwel̆nân/ kwenalân جلالوندی: kwel̆nân/ kwenalân زوله‌ای: kwenalân کاکاوندی: kwenalân هوزمانوندی: kwenalân
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ