ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میپیچاند

گویش اصفهانی

تکیه ای: apične
طاری: apična
طامه ای: pične
طرقی: apična
کشه ای: apična
نطنزی: pičena
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ