ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

می­گرفتید

گویش اصفهانی

تکیه ای: hâdunagira
طاری: hâdunagat
طامه ای: hedunegit
طرقی: hâdunagerat/ adungerat
کشه ای: hâdunaga
نطنزی: hâdunegeret
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ