ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

می­رفتید

گویش اصفهانی

تکیه ای: ašdiya
طاری: ašoyid
طامه ای: šeɹid / šeɂid
طرقی: ašoyid
کشه ای: ašoyid
نطنزی: šiyid
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ