ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

می­خوابیدند

گویش اصفهانی

تکیه ای: ahotande
طاری: ahottand
طامه ای: viyotan(d)
طرقی: ahottand
کشه ای: ahottan(d)
نطنزی: va:hottan(d)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ