ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورچه

گویش اصفهانی

تکیه ای: murča
طاری: mürča
طامه ای: murča
طرقی: mürča
کشه ای: murča
نطنزی: murča
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ