ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشک­دان

گویش اصفهانی

تکیه ای: ---------
طاری: ---------
طامه ای: ulusk
طرقی: ---------
کشه ای: ----------
نطنزی: ---------
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ