ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماند

گویش اصفهانی

تکیه ای: bemund
طاری: bemund
طامه ای: bomund
طرقی: bemand
کشه ای: bemand
نطنزی: bamond
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ