ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قوس­ و­ قزح

گویش اصفهانی

تکیه ای: qâzoqoleyn
طاری: alam-e sowzosür
طامه ای: alam
طرقی: alam-e hasanhoseyn
کشه ای: alam-e sowzosir
نطنزی: alam
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ