ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبدر

گویش اصفهانی

تکیه ای: šewda
طاری: šendar
طامه ای: šundar
طرقی: šundar
کشه ای: šundar
نطنزی: šundar
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ