ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیشب

گویش اصفهانی

تکیه ای: hečew
طاری: hezčev
طامه ای: hišev
طرقی: hezčev
کشه ای: hezčev
نطنزی: hišow / heššo
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ